Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

 

Ogłoszenie o naborze – Referent ds. administracyjnych – 16.11.2009r.
 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie
Ul. Wyspiańskiego 9
 
 
1.      Wymagania niezbędne:
·          obywatelstwo polskie;
·          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych;
·          kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za     umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
·          wykształcenie średnie;
·          znajomość prawa pracy, regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania Poradni;
·          zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.
 
2.      Wymagania dodatkowe:
·          znajomość obsługi komputera;
·          doświadczenie pracy na podobnym stanowisku
·          odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, terminowość, umiejętność samodzielnego organizowania pracy, dyspozycyjność, sumienność i rzetelność.
    
 
3.      Zakres wykonywania zadań:
·          przepisywanie opinii i orzeczeń oraz prowadzenie i porządkowanie kart indywidualnych dzieci badanych;
·          prowadzenie Dziennika Pracy Poradni oraz zapisywanie zaplanowanej pracy w porozumieniu z dyrektorem;
·          prowadzenie rejestru alfabetycznego dzieci i młodzieży zgłaszanej do Poradni oraz rejestru elektronicznego;
·          prowadzenie zeszytu kontroli delegacji, rozmów telefonicznych, wyjazdów w teren;
·          prowadzenie kartoteki materiałowej i magazynku podręcznych materiałów biurowych;
·          prowadzenie rejestru wniosków o wydanie opinii i zgłoszeń na badania i konsultacje;
·          prowadzenie rejestru orzeczeń oraz rejestru protokołów z Zespołu Orzekającego;
·          prowadzenie dokumentacji wg obowiązującego rzeczowego wykazu akt;
·          prowadzenie archiwum Poradni;
·          obsługa kserokopiarki na potrzeby pracowników merytorycznych;
·          prowadzenie księgozbioru i dokumentacji wypożyczania książek;
·          prowadzenie rejestru opinii;
·           prowadzenie rejestru zgłoszeń na zajęcia terapeutyczne: pedagogiczne, psychologiczne i inne specjalistyczne;
·          zaopatrywanie Poradni w niezbędny sprzęt (środki czystości, art. papiernicze, sprzęt, pomoce);
·          rejestrowanie dzieci w „Książce badanych” uwzględniającej zalecenia;
·          udzielanie informacji zgłaszającym się do Poradni uczniom, rodzicom i nauczycielom;
·          opracowywanie sprawozdań statystycznych i finansowych wspólnie z dyrektorem i pracownikami merytorycznymi;
·          prowadzenie Biura Obsługi Klienta;
·          obsługa spotkań i konferencji.
 
4.      Do naboru należy przedłożyć następujące dokumenty:
·          życiorys – curriculum vitae;
·          kserokopie świadectw pracy;
·          kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
·           kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
·          oryginał kwestionariusza osobowego;
·          oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
·          inne dokumenty świadczące o predyspozycjach i umiejętnościach przydatnych na w/w stanowisku.
5.       Dodatkowe informacje:
·         Kontakt telefoniczny- 023 6543329
·         Lista kandydatów , którzy spełnią wymogi formalne i tym samym zakwalifikują się  do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w PPP oraz BIP Starostwa Powiatowego w Mławie
·         Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni pisemnie
·         Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w PPP oraz BIP Starostwa Powiatowego w Mławie
 
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie lub pocztą na adres PPP z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. administracyjnych, w terminie do dnia 27 listopada 2009r. Dokumenty, które wpłyną do PPP po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
         Wymagane dokumenty: szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

  • opublikował: Irena Gosik
    data publikacji: 2009-11-16 12:30
  • zmodyfikował: Irena Gosik
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-20 14:20

« wstecz

Opis strony

Irena Gosik, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława, tel. 23 654 33 29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10142
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-01-03 15:16:45