Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

zadania poradni

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

w Mławie

 

ul.St. Wyspiańskiego 9

 

06-500 Mława tel. 23/ 654 - 33 - 29

tel. kom. 603-975-685

 

 

 

Dyrektor- Izabela Wiśniewska

 

 Status prawny:

 • Poradnia ma charakter publiczny i jest jednostką budżetową
 • Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Mławie, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie.

 

 Organizacja poradni:

• dyrektor

• pracownicy pedagogiczni 13 w tym:

 

psycholog ( 6),

pedagog ( 5 ),

logopeda ( 3 ).

 

pracownicy niepedagogiczni ( 6 ) w tym - pracownicy obsługi (2 etaty ).

 

Poradnia jest placówką oświatową nieferyjną i jest czynna w okresie całego roku kalendarzowego od poniedziałku do piątku.

 

  Sekretariat Poradni jest czynny

 

poniedziałek - piątek  w godz.  8.00 do 16.00 

 

 

 Organami poradni są:

 

 • dyrektor
 • rada pedagogiczna.

Organy poradni mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zmianami) i Statutem poradni.

Dyrektorem poradni jest psycholog mgr Izabela Wiśniewska

Dyrektor poradni jest jednocześnie przewodniczącym działających w placówce Zespołów Orzekających.

 

 Przedmiot działania i kompetencje :

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy  w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w za kresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Teren działania poradni obejmuje powiat mławski. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, uczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek znajdujących się na terenie działania poradni oraz ich rodzicom i nauczycielom. W przypadku dzieci (młodzieży) nie uczęszczających do szkoły (przedszkola) i ich rodziców Poradnia udziela pomocy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, tj. z terenu działania poradni. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mławie jest placówką właściwą do orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, niepełnosprawnością ruchową oraz dla dzieci upośledzonych intelektualnie z terenu powiatu mławskiego.

 

Zadania

 

Do zadań poradni należy między innymi:

 1. W poradni opracowuje się i przyjmuje do realizacji roczny plan pracy, który szczegółowo określa zadania na dany rok szkolny.
 2. Plan pracy tworzy się z uwzględnieniem zdiagnozowanych i prognozowanych potrzeb osób korzystających z pomocy poradni oraz możliwości organizacyjnych poradni.
 3. Do zadań poradni należy:
 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych.

Koncepcja Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie wypracowana została przez lata 2007-2010 w oparciu o potrzeby środowiska lokalnego oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego.

              Nasza Poradnia jest placówką przyjazną dziecku, rodzinie, szkole, otwarta na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Kompetentny, podnoszący swoje kwalifikacje zespół specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów udziela fachowej pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, pomagamy rodzinie i szkole w oparciu o poszanowanie godności i wartości człowieka oraz  jego praw

Koncepcja realizowana jest sukcesywnie poprzez tworzenie rocznych planów pracy, które ulegają modyfikacji zgodnie z diagnozowanymi potrzebami

Działamy w oparciu o Statut Poradni, uwzględniający kilka obszarów działań:

·        działalność diagnostyczną - orzecznictwo, opiniowanie

·        działalność terapeutyczną i psychoedukacyjną -  terapie indywidualne i grupowe, warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców i wychowawców

·        działalność informacyjno-szkoleniową i profilaktyczną w środowisku

·        promocję i współpracę ze środowiskiem - interwencje kryzysowe, grupy wsparcia, udział w programach profilaktycznych, konsultacje

·        zarządzanie i administrowanie pracy poradni

·        nadzór pedagogiczny

I. Najważniejszymi kierunkami rozwoju placówki są:

1. Działania mające na celu podniesienie jakości pracy Poradni:

·        - propagowanie wśród nauczycieli wielostronności metod pracy terapeutycznej.

·        przygotowanie merytoryczne i metodyczne pracowników poradni, aktywność w doskonaleniu zawodowym

·         troska o dziecko na wielu płaszczyznach, współpraca z gronem pedagogicznym, rodzicami i innymi osobami, przedstawicielami

    środowiska lokalnego, instytucjami.

·        podjęcie działań zmierzających do dalszego podnoszenia efektywności

    zajęć terapeutycznych.

·        promowanie innowacji pedagogicznych.

·        dbanie o stałe podnoszenie jakości opinii i orzeczeń jako form pomocy szkole w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

·        Wszechstronne wspieranie rozwoju uczniów.

2.W poradni najważniejsze jest dziecko-

nadrzędnym celem pracy w poradni jest rozwijanie i doskonalenie możliwości

i zdolności dziecka.

3. .  Usprawnianie pracy Poradni.

4.  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest złożoną, specjalistyczną, działającą na wielu płaszczyznach instytucją.

 Najważniejszym elementem jest właściwy proces komunikacji między Dyrekcją, nauczycielami i klientami, czyli dziećmi i rodzicami.

5.  Rozwijanie bazy Poradni.

Priorytetem w tym obszarze rozwoju placówki jest polepszenie warunków pracy

poprzez konieczność modernizacji gabinetów diagnostyczno - terapeutycznych

5. Promowanie placówki w środowisku lokalnym:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest jedyną specjalistyczną placówką

z terenu Powiatu Mławskiego obsługującą miasto i cały powiat

przeznaczoną do diagnozy i terapii dzieci z wadami wzroku, słuchu i autyzmu.

II. Atuty placówki:

1. Kadra pedagogiczna – doświadczona, wykwalifikowana ( pracownicy mają dodatkowe kwalifikacje)

2. Baza materialna i dydaktyczna – dobrze wyposażone gabinety psychologiczne,pedagogiczne i logopedyczne w testy diagnostyczne i pomoce dydaktyczne, budynek dostosowany do przyjmowania dzieci niepełnosprawnych.

3. Pełna komputeryzacja placówki (wszystkie gabinety posiadają komputery z

oprogramowaniem).

4. Szeroka oferta edukacyjna – diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczno –logopedyczna na poziomie dostosowanym do potrzeb klientów i środowiska

5. Usytuowanie w centrum miasta –  miejsca parkingowe,  w tym samym

budynku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego

III. Działania podejmowane w ramach promowania Poradni:

1. Przekazywanie informacji dotyczącej działalności placówki prasie, telewizji regionalnej.

2. Kontynuowanie współpracy ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta.

3. Kontynuowanie współpracy i nawiązywanie nowych kontaktów z innymi poradniami oraz placówkami i instytucjami .

4. Prezentowanie oferty edukacyjnej „na zewnątrz” – foldery, materiały informacyjne,ulotki, strona internetowa.

5. Opracowanie środków identyfikacji – logo, wizytówki, papier firmowy.

6. Aktualizowanie na bieżąco strony internetowej Poradni.

IV. Podsumowanie:

Wyżej wymienione kierunki rozwoju Poradni mają doprowadzić do tego, aby poradnia cieszyła się dobrą opinią wśród dzieci, rodziców, nauczycieli, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, aby charakteryzował ją odpowiedni poziom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prawidłowa organizacja pracy, szeroka oferta udzielanej pomocy oraz sprzyjająca uczniom, rodzicom i nauczycielom atmosfera.

Współpracując w środowisku stawiamy na:

·        otwartość dla wszystkich zainteresowanych i potrzebujących wsparcia

·        zwiększenie dostępności do pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez tworzenie różnych form pomocy grupowej i indywidualnej

·        rozszerzanie działalności w różne formy pracy w środowisku lokalnym

·        duży nacisk na edukację i kształtowanie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców

·        wysoką  jakość świadczonych usług

Poradnia uczy, wspiera i wspomaga swoich klientów.

Zapewnia poszanowanie praw i dyskrecję.

Dba o dobro klienta.

Koncepcja pracy poradni, jest wynikiem zaangażowania i współdziałania wszystkich pracowników.

 

Na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) Poradnia wydaje:

opinie w sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  i Kodeksu Pracy oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • spełniania przez dziecko odpowiedni obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia, 
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
 • inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, Sądu).
   

Działalność Zespołów Orzekających - poradnia wydaje orzeczenia:

1)      orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

2)      orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,    zwanego    dalej    „indywidualnym    przygotowaniem przedszkolnym", dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia   uczęszczanie   do   przedszkola  lub   oddziału   przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej „przedszkolem",

3)      orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

4)      orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

5)      opinie    o   potrzebie   wczesnego   wspomagania   rozwoju    dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Przyjmowania klientów w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Mławie

Zasady ogólne.

 • Procedura przyjmowania klientów  uwzględnia i zapewnia realizację zasady równości szans w dostępie do udzielanej pomocy.
 • Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne, bezpłatne i odbywa się bez skierowania..
 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mławie jest placówka właściwą do wydawania opinii dla  dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i placówek znajdujących się na terenie powiatu mławskiego:
 • Poradnia wydaje opinie dla   dzieci i młodzieży nie uczęszczających do szkoły/ placówki zamieszkałych na terenie powiatu mławskiego: Mława, Szydłowo, Lipowiec, Szreńsk, Dzierzgowo, Stupsk, Radzanów, Wieczfnia, Strzegowo, Wiśniewo.
 • Terminy wizyt na badania diagnostyczne ustalane są w kolejności wpływu wniosków do sekretariatu. Klient umawiany jest na najbliższy wolny termin lub inny dogodny dla niego w godzinach pracy placówki.
 • Na wizytę w Poradni należy zabrać z sobą posiadane wyniki badań lekarskich, psychologicznych  oraz książeczkę zdrowia dziecka, jeśli rodzic nie zabrał ich na pierwszą konsultację.
 • Niezgłoszenie się na wizytę w wyznaczonym czasie, bez wcześniejszego odwołania wizyty, powoduje konieczność ponownego oczekiwania w kolejce  w Poradni.

                                                    Zgłoszenia do Poradni.

·         W celu umówienia wizyty w Poradni z dzieckiem , wypełnia się druk zgłoszenia /załącznik nr 1/ zawierający podstawowe dane o dziecku ( imię, nazwisko, data i miejsce  urodzenia, numer PESEL, lub w przypadku braku numeru PESEL- seria i numer dowodu potwierdzającego jego tożsamość, klasa, szkoła, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy oraz informacje czy dziecko było badane w poradni)). Druki zgłoszeń można otrzymać w sekretariacie Poradni oraz na stronie internetowej Poradni.

·          Możliwe jest umówienie  konsultacji bez dziecka w oparciu o zgłoszenie telefoniczne ( rodzica lub opiekuna prawnego) lub w wyznaczone dni bez umawiania.

·         Na pierwszą wizytę zgłasza się rodzic/ opiekun prawny i dziecko  wraz z całą posiadaną dokumentacją ( wyniki badań, prace dziecka, książeczka zdrowia, diagnozy psychologiczne, opinia szkoły itp.)

·          W trakcie wizyty poddawana jest analizie zgromadzona dokumentacja, przeprowadzony zostaje wywiad na temat występujących u dziecka trudności. Rodzic uzyskuje podstawowe wskazówki do pracy z dzieckiem, niezbędne informacje na temat miejsc pomocy specjalistycznej lub zostają przeprowadzone badania psychologiczno-pedagogiczne w zależności od potrzeby.

·         W przypadku potrzeby wydania opinii Poradni -  rodzic wypełnia stosowny wniosek /załącznik nr 2/ uzasadniając go i  określając  odpowiednio w jakiej sprawie ma być wydana opinia po przeprowadzeniu badań.

·         W przypadku potrzeby wydania informacji rodzic również wypełnia stosowny wniosek /załącznik nr 3/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Gosik
  data wytworzenia: 2018-09-03
 • opublikował: Irena Gosik
  data publikacji: 2008-07-15 08:58
 • zmodyfikował: Irena Gosik
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-09 11:29

Opis strony

Irena Gosik, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława, tel. 23 654 33 29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11997
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-09 11:29:04