Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Kategorie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla których poradnie mogą wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • niesłyszący i słabo słyszący;
 • niewidomi i słabo widzący;
 • z niepełnosprawnością ruchową lub  afazją;
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • z autyzmem, w tym zespołem Aspergera ;
 • z zaburzeniami sprzężonymi, tzn. z występującymi co najmniej dwiema w/w niepełnosprawnościami;
 • niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem, zagrożeni uzależnieniami lub z zaburzeniami zachowania.

W stosunku do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim poradnie wydają orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ( zespołowych bądź indywidualnych ).

Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego

Kształcenie specjalne to zorganizowany proces edukacji, dostosowany do potrzeb ucznia niepełnosprawnego, dla którego konieczne jest zastosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy, ukierunkowanych na wszechstronny rozwój ucznia i uwzględniających jego specjalne potrzeby edukacyjne.

 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych.
 2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydają zespoły orzekające działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organu prowadzącego ( na naszym terenie Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mławie wydaje orzeczenia dla powiatu mławskiego ).
 3. Zespoły orzekają na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) dziecka.
 4. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka składają wniosek do poradni psychologiczno- pedagogicznej, w którym określają cel, dla każdego ubiegają się o wydanie takiego orzeczenia oraz uzasadniają jego potrzebę.
 5. Dołączają też do wniosku dokumentację: wyniki badań lekarskich, psychologicznych i innych.
 6. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego winny być określone:
 • zalecana forma kształcenia specjalnego ( w szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym albo w ośrodku szkolno- wychowawczym );
 • okres kształcenia specjalnego ( rok szkolny, etap edukacyjny, okres kształcenia w danej szkole );
 • rodzaj zaburzeń i odchyleń rozwojowych dziecka, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy;
 • możliwości rozwojowe i potencjał dziecka, zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia, formy stymulacji rewalidacyjnej, terapii usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz inne form pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Ostateczną decyzję do jakiej szkoły pójdzie dziecko podejmują rodzice.

 

Kierowanie do Kształcenia Specjalnego

Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) dziecka posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, dziecka zapewnia formę kształcenia wskazują w orzeczeniu. Starosta, za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów ), kieruje dziecko do szkoły lub placówki odpowiedniej do realizacji formy kształcenia wskazanej w orzeczeniu.

Do czasu objęcia dziecka formą kształcenia przewidzianą w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor szkoły lub placówki, do której dziecko uczęszcza, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) dziecka, zapewnia realizację wskazań, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu, w szczególności dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Procedura wydawania orzeczeń

I.

 

Rodzice ( opiekunowie prawni ) składają wniosek o wydanie orzeczenia. Do wniosku dołączają stosowną dokumentację potwierdzającą niepełnosprawność dziecka ( wyniki badań lekarskich, psychologicznych ).

 

II.

 

 

Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Zespołu: diagnoza w poradni, zasięganie opinii szkoły o dziecku, konsultacje medyczne, prośba do rodziców o uzupełnienie dokumentacji medycznej bądź innej itp.

 

III.

 

Powiadomienie rodziców o możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Zespołu i jego terminie.

 

IV.

 

Posiedzenie Zespołu Orzekającego

 

V.

 

Uwzględnienie wniosku i wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Nieuwzględnienie wniosku i wydanie orzeczenia o braku potrzeby kształcenia specjalnego

 

VI.

 

Od każdego orzeczenia rodzicowi przysługuje odwołanie do Kuratorium Oświaty za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od jego otrzymania.

 

 

 

Do czego ma prawo uczeń niepełnosprawny?

 • każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki;
 • do pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami, potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi;
 • do korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na zajęcia do szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia;
 • do korzystania z opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
 • do uzyskania opinii bądź orzeczenia w sprawach:
 1. dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia,
 2. zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego;
 3. dostosowania formy i warunków przystępowania do sprawdzianu bądź odpowiedniego egzaminu;
 • do dostosowania wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb ucznia, w momencie kiedy poradnia psychologiczno- pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna stwierdza u ucznia specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 • do przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu maturalnego bądź egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia;
 • do zwolnienia z nauki drugiego języka obcego, w przypadku dziecka z wadą słuchu lub głęboką dysleksją;
 • do wydłużenia każdego etapu edukacyjnego przynajmniej o jeden rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Gosik
  data wytworzenia: 2019-09-02
 • opublikował: Irena Gosik
  data publikacji: 2009-03-11 11:40
 • zmodyfikował: Irena Gosik
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-09 11:35

Opis strony

Irena Gosik, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława, tel. 23 654 33 29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7377
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-09 11:35:55