Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Dane

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 06-500 Mława, ul. St.Wyspiańskiego 9
tel./fax. +48 23 654 33 29
tel. kom. +48 603 975 685
tel. kom. +48 508 820 753
 e-mail: ppp_mlawa@poczta.onet.pl

strona internetowa: www.bip.ppp.powiatmlawski.pl

 

Szanowni Państwo
 Drodzy Uczniowie

Dzisiaj pragniemy przedstawić poszerzoną ofertę działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, nauczycieli i rodziców oraz po raz pierwszy przybliżyć tematykę tych działań. W aktualnym numerze zawarte są również krótkie artykuły oraz charakterystyka zajęć specjalistycznych prowadzonych w Poradni.

Zachęcam Państwa do przeczytania Biuletynu oraz skorzystania z naszych usług.

Dyrektor

BIULETYN INFORMACYJNY

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.

Serdecznie zapraszamy!!!

PRACOWNICY PORADNI

 • Izabela Wiśniewska - dyrektor
 • Ewa Hołownia - psycholog
 • Urszula Sumeradzka - psycholog, doradca zawodowy
 • Hanna Kasztelan - pedagog
 • Beata Szlachta - logopeda
 • Marta Kaszuba - neurologopeda, surdologopeda
 • Katarzyna Ceryn-Kowalska - oligofrenopedagog, socjoterapeuta
 • Julita Jerzewska - oligofrenopedagog
 • Ewelina Nehring - Rychlińska - psycholog, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Paulina Nadratowska - psycholog, oligofrenopedagog
 • Elżbieta Golon - tyflopedagog, oligofrenopedagog
 • Michał Kowalski - psycholog
 • Katarzyna Grzywińska - logopeda, surdopedagog, neurologopeda, oligofrenopedagog
 • Anna Zembrzycka - logopeda, surdopedagog

Zgłoszenia do Poradni

KONSULTACJE

 • Zasadniczym celem konsultacji jest zapewnienie możliwości kontaktu rodzica ze specjalistą najpóźniej w ciągu 3 tygodni od zgłoszenia, wyjaśnienie problemu z jakim zgłasza się rodzic, stosownego pokierowania sprawą,
 • W celu umówienia wizyty w poradni na wstępną konsultację, wypełnia się druk zawierający podstawowe dane o dziecku. Druki zgłoszeń można otrzymać w sekretariacie Poradni. Możliwe jest umówienie pierwszej konsultacji w oparciu o zgłoszenie telefoniczne ( rodzica lub opiekuna prawnego),
 • Na konsultację zgłasza się sam rodzic/opiekun prawny wraz z całą posiadaną dokumentacją dziecka (wyniki badań, prace dziecka, książeczka zdrowia, diagnozy psychologiczne, opinia szkoły itp.),
 • W trakcie konsultacji poddawana jest analizie zgromadzona dokumentacja, przeprowadzony zostaje wywiad na temat występujących u dziecka trudności. Rodzic uzyskuje podstawowe wskazówki do pracy z dzieckiem lub niezbędne informacje na temat miejsc pomocy specjalistycznej.
 • W przypadku zakwalifikowania dziecka na badania diagnostyczne w celu wydania opinii Poradni - rodzic wypełnia stosowny wniosek, zaznaczając odpowiednio w jakiej sprawie ma być wydana opinia po przeprowadzeniu badań.

DIAGNOZOWANIE

Wydanie opinii poprzedzone jest badaniami diagnostycznymi w Poradni. Możliwe jest także wykorzystanie badań diagnostycznych przeprowadzonych w innych placówkach. W Poradni przeprowadza się w zależności od potrzeb diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną.

OPINIOWANIE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie wydaje opinie w sprawach:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;
 • spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego;
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia;
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zqawodu;;
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce;
 • inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, Sądu).

Przy składaniu wniosku o badania psychologiczno- pedagogiczno- logopedyczne należy dostarczyć:

 1. Wypełniony wniosek o badanie (druk dostępny w sekretariacie Poradni), który powinien zawierać
 2. Opinię ze szkoły od nauczyciela (druk dostępny w sekretariacie Poradni, powinna spełniać warunki formalne) 
 3. Skierowanie na badanie specjalistyczne wypełnione przez nauczyciela polonistę (przy trudnościach w pisaniu i czytaniu);
 4. W przypadku uczestnictwa dziecka w terapii np. logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, zajęć wyrównawczych należy dołączyć opinię od osoby prowadzącej;
 5. Dokumentację medyczną od lekarza specjalisty w przypadku dzieci z problemami zdrowotnymi;
 6. Bezpośrednio na badanie należy dostarczyć książeczkę zdrowia dziecka, a także wytworów ucznia np. zeszyty, sprawdziany, dyktanda, rysunki itp.

W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego do poradni należy złożyć:

 • Wniosek o potrzebie nauczania indywidualnego (druk dostępny w sekretariacie) Zaświadczenie lekarskie wskazujące okres niezbędny do prowadzenia nauczania indywidualnego ( nie krótszy niż 30 dni ) oraz informacje o stanie zdrowia ucznia, które znacznie utrudnią lub uniemożliwią uczęszczanie do szkoły. Opinię ze szkoły o postępach edukacyjnych ucznia. Inną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia ucznia. 

W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do poradni należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o potrzebie kształcenia specjalnego (dostępny w Sekretariacie Poradni) Opinię ze szkoły o postępach edukacyjnych i zachowaniu ucznia. Ewentualną dokumentację psychologiczno - pedagogiczną sporządzoną przez inne poradnie lub specjalistów. Dokumentację medyczną od lekarza specjalisty w przepadku dzieci z problemami zdrowotnymi.

Rodzice mogą ubiegać się o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Wówczas powinni dostarczyć:

 • Wniosek (druk dostępny w Poradni lub przedszkolu) o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju . Zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia dziecka. Posiadaną dokumentację medyczna, specjalistyczną dotycząca stanu zdrowia dziecka. Wyniki badań psychologiczno - pedagogicznych wykonanych przez inne Poradnie lub specjalistów.

Tworzymy grupy wsparcia

Najważniejszymi celami działających grup wsparcia są:

 • w przypadku rodziców: wspieranie w pokonywaniu i przełamywaniu lęków i niepewności pojawiających się podczas zmagania się z niepełnosprawnością dziecka,
 • w przypadku nauczycieli grup integracyjnych: dzielenie się doświadczeniami z pracy oraz ukierunkowywanie działań,
 • w przypadku pedagogów szkolnych: dzielenie się problemami oraz sposobami ich rozwiązywania.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się!

Zajęcia psychoedukacyjne

Celem tych zajęć jest m.in. nauka przestrzegania zasad społecznych, konstruktywnego radzenia sobie z emocjami, pozytywnych sposobów wyrażania uczuć.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z klas I – III SP mających problemy z przestrzeganiem zasad, dla dzieci z rodzin rozbitych, sprawiających problemy wychowawcze lub zalęknionych. Na kolejnych spotkaniach dzięki aktywnym metodom takim jak psychodrama, projekcje, odgrywanie scenek, czy praca w grupach dzieci uczą się m. in. technik relaksacyjnych, aktywnego słuchania, koncentracji uwagi, czekania na swoją kolej, a także konstruktywnego współzawodnictwa.

Zajęcia z uczniami zdolnymi

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie wychodzi z ofertą zajęć z uczniem szczególnie zdolnym. W ogólnych założeniach praca z uczniem zdolnym ma na celu dalsze rozwijanie jego zdolności i uzdolnień. Są to działania nastawione przede wszystkim na:

 • szybszy rozwój uczniów zdolnych i wyposażenie ich w większy zakres wiedzy
 • umożliwienie im uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z poziomem ich rozwoju intelektualnego
 • kształtowanie u uczniów zdolnych myślenia twórczego i rozwijania oryginalności.

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z problemami zaburzeń zachowania, utrudniającymi kontakty społeczne i będącymi przyczyną niepowodzeń szkolnych.

Głównym celem jest wzmocnienie osobowości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. Istota socjoterapii polega głównie na realizacji celów terapeutycznych, czyli organizowaniu takich doświadczeń korekcyjnych, które będą przeciwstawne doznawanym wcześniej urazom oraz sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu się nowych umiejętności społecznie akceptowanych.

Cały cykl spotkań podzielony jest na trzy etapy pracy indywidualnej i z grupą:

 • Pierwszy etap to okres opracowania reguł i norm obowiązujących na zajęciach, tworzeniu atmosfery wyzwalającej pozytywne relacje interpersonalne.
 • Drugi etap to właściwa praca z grupą. Polega na realizacji zaplanowanych celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych.
 • Ostatni etap jest przygotowaniem do zakończenia wspólnej aktywności i spotkań w grupie, jest posumowaniem

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Gosik
  data wytworzenia: 2019-09-02
 • opublikował: Irena Gosik
  data publikacji: 2003-06-27 10:52
 • zmodyfikował: Irena Gosik
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-09 12:02

drukuj całą stronę

Opis strony

Irena Gosik, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława, tel. 23 654 33 29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 93944
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-09 12:02:13