Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

 

 

 

PROCEDURA    i  ZASADY

 

Przyjmowania klientów w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Mławie

 

Zasady ogólne.

 

Procedura przyjmowania klientów  uwzględnia i zapewnia realizację zasady równości szans w dostępie do udzielanej pomocy.
Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne, bezpłatne i odbywa się bez skierowania..
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mławie jest placówka właściwą do wydawania opinii dla  dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i placówek znajdujących się na terenie powiatu mławskiego:
Poradnia wydaje opinie dla   dzieci i młodzieży nie uczęszczających do szkoły/ placówki zamieszkałych na terenie powiatu mławskiego: Mława, Szydłowo, Lipowiec, Szreńsk, Dzierzgowo, Stupsk, Radzanów, Wieczfnia, Strzegowo, Wiśniewo.
Terminy wizyt na badania diagnostyczne ustalane są w kolejności wpływu wniosków do sekretariatu. Klient umawiany jest na najbliższy wolny termin lub inny dogodny dla niego w godzinach pracy placówki.
Na wizytę w Poradni należy zabrać z sobą posiadane wyniki badań lekarskich, psychologicznych  oraz książeczkę zdrowia dziecka, jeśli rodzic nie zabrał ich na pierwszą konsultację.
Niezgłoszenie się na wizytę w wyznaczonym czasie, bez wcześniejszego odwołania wizyty, powoduje konieczność ponownego oczekiwania w kolejce  w Poradni.

                                                              Zgłoszenia do Poradni.

·         W celu umówienia wizyty w Poradni z dzieckiem , wypełnia się druk zgłoszenia /załącznik nr 1/ zawierający podstawowe dane o dziecku ( imię, nazwisko, data i miejsce  urodzenia, numer PESEL, lub w przypadku braku numeru PESEL- seria i numer dowodu potwierdzającego jego tożsamość, klasa, szkoła, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy oraz informacje czy dziecko było badane w poradni)). Druki zgłoszeń można otrzymać w sekretariacie Poradni oraz na stronie internetowej Poradni.

·          Możliwe jest umówienie  konsultacji bez dziecka w oparciu o zgłoszenie telefoniczne ( rodzica lub opiekuna prawnego) lub w wyznaczone dni bez umawiania.

 

·         Na pierwszą wizytę zgłasza się rodzic/ opiekun prawny i dziecko  wraz z całą posiadaną dokumentacją ( wyniki badań, prace dziecka, książeczka zdrowia, diagnozy psychologiczne, opinia szkoły itp.)

 

·          W trakcie wizyty poddawana jest analizie zgromadzona dokumentacja, przeprowadzony zostaje wywiad na temat występujących u dziecka trudności. Rodzic uzyskuje podstawowe wskazówki do pracy z dzieckiem, niezbędne informacje na temat miejsc pomocy specjalistycznej lub zostają przeprowadzone badania psychologiczno-pedagogiczne w zależności od potrzeby.

 

·         W przypadku potrzeby wydania opinii Poradni -  rodzic wypełnia stosowny wniosek /załącznik nr 2/ uzasadniając go i  określając  odpowiednio w jakiej sprawie ma być wydana opinia po przeprowadzeniu badań.

·         W przypadku potrzeby wydania informacji rodzic również wypełnia stosowny wniosek /załącznik nr 3/.

 

                                              Diagnozowanie w Poradni.

 

·         Wydanie opinii poprzedzone jest badaniami diagnostycznymi w Poradni.

·         W celu sporządzenia opinii możliwe jest wykorzystanie badań diagnostycznych przeprowadzonych w innych placówkach.

·         W Poradni przeprowadza się  w zależności od potrzeb diagnozę:

·        psychologiczną,

·        pedagogiczną,    

·        logopedyczną.

·         Diagnoza psychologiczna obejmuje metody kliniczne ( obserwacja, wywiad, rozmowa z dzieckiem) oraz metody eksperymentalne ( m.in. standaryzowane testy psychologiczne). Celem diagnozy psychologicznej jest ocena rozwoju  dziecka w różnych obszarach funkcjonowania: intelektualnym, emocjonalnym i społecznym.

 

·          Diagnoza pedagogiczna obejmuje:

1.    ocenę poziomu opanowania wybranych umiejętności szkolnych;

2.    ocenę rozwoju percepcji słuchowej;

3.    ustalenie obszarów niepowodzeń dydaktycznych (funkcjonowanie dziecka na lekcjach) i społecznych (pozycja dziecka w grupie);

4.    analizę i opracowanie wniosków z diagnoz cząstkowych, opracowanie założeń diagnozy prognostycznej- przewidywanych kierunków rozwoju.

·         Diagnoza logopedyczna jest opracowywana przez logopedę w stosunku do dzieci z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy. Logopedyczne badanie mowy obejmuje:

1.   wywiad środowiskowy;

2.   badanie budowy i sprawności narządów mowy;

3.   badanie czynności nadawania mowy;

4.   orientacyjne badanie słuchu;

5.   badanie rozumienia mowy.

 

 

Opiniowanie

1. Na wniosek obydwojga rodziców/ opiekunów prawnych dziecka Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach.

2. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinię poradni także w innych niż określone w odrębnych przepisach sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

3. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.

4. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia - także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.

5.Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna, na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

Opinia poradni zawiera:

1.      oznaczenie poradni wydającej opinię;

2.      numer opinii;

3.      datę wydania opinii;

4.      podstawę prawną wydania opinii

5.      imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia , którego dotyczy opinia,jego numer PESEL, w przypadku braku numeru – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły lub przedszkola  oraz oznaczenie klasy lub grupy , do której dziecko lub uczeń uczęszcza;

6.      określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia , w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii

7.      stanowisko w sprawie , której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie

8.      wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem

9.      wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia , które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu

10.  imiona i  nazwiska oraz podpisy specjalistów , którzy sporządzili opinię

11.  podpis dyrektora Poradni

W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola , szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia , na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko lub uczeń uczęszcza.
Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.
Poradnia wydaje na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia , którego dotyczy opinia , w terminie nie dłuższym niż 30 dni , a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni , od dnia złożenia wniosku . wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego nie jest możliwe wydanie opinii w określonym wyżej terminie , opinię wydaje się w ciągu 7 dni od złożenia zaświadczenia lekarskiego.
Opinie nie odbierane osobiście przez rodziców są wysyłane pocztą na adres domowy

 

 

Warunki wydawania opinii w sprawie specyficznych trudności w nauce ( dysleksji).

 

1.    Warunkiem wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w nauce jest spełnienie wszystkich wymienionych niżej kryteriów:

o    potwierdzenie występowania istotnych trudności w czytaniu i pisaniu ( bardzo duża ilość błędów w pisaniu, istotne trudności ze stroną graficzną pisma, tempo i technika czytania znacznie obniżone w stosunku do wieku itp.);

o    wykluczenie istotnych wad wzroku i słuchu;

o     wykluczenie, że trudności w nauce występują na tle ogólnie obniżonych możliwości intelektualnych;

o    potwierdzenie w badaniach diagnostycznych występowania deficytów rozwojowych będących przyczyną występowania błędów;

o    potwierdzenie, iż trudności w nauce nie wynikają z  zaniedbania dydaktycznego i mają charakter rozwojowy tzn. zaburzenia były obecne od początku edukacji szkolnej;

o    potwierdzenie wystarczającego treningu w zakresie czytania i pisania oraz znajomości zasad pisowni.

2.    Pierwsza diagnoza  jest badaniem kompleksowym. Wykonuje się diagnozę psychologiczną i pedagogiczną, a razie potrzeby również diagnozę logopedyczną.

3.    W szczególnych przypadkach podejrzeń występowania istotnych wad wzroku lub słuchu przed wydaniem opinii zaleca się  wykonanie  badań lekarskich.

4.    Opinia Poradni o specyficznych trudnościach w uczeniu się nie może być wydana uczniowi  wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej i nie później niż przed ukończeniem klasy VI.

5.    Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia  z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia, opinia może być wydana uczniowi gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

 

 

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Nachtygal
    data wytworzenia: 2009-04-09
  • opublikował: Irena Gosik
    data publikacji: 2008-07-15 08:44
  • zmodyfikował: Irena Gosik
    ostatnia modyfikacja: 2014-01-03 15:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12121
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-01-03 15:09:08