Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

  • Menu przedmiotowe BIP

Treść strony

Dane

 Poradnia
 
Psychologiczno- Pedagogiczna

 06-500 Mława
 
ul. St.Wyspiańskiego 9
 
tel./fax. (23) 654-33-29

tel. kom. 603 975 685

tel. kom. 508 820 753
 
e-mail: ppp_mlawa@poczta.onet.pl

strona internetowa: www.bip.ppp.powiatmlawski.pl

 

 

Szanowni Państwo
 
Drodzy Uczniowie
 
 
 
            Dzisiaj pragniemy przedstawić poszerzoną ofertę działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, nauczycieli i rodziców oraz po raz pierwszy przybliżyć tematykę tych działań. W aktualnym numerze zawarte są również krótkie artykuły oraz charakterystyka zajęć specjalistycznych prowadzonych w Poradni.

 

Zachęcam Państwa do przeczytania Biuletynu oraz skorzystania z naszych usług.

                                                                                                                      Dyrektor
          

BIULETYN
 INFORMACYJNY

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna działa na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

 

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

PRACOWNICY PORADNI:

 

Izabela Wiśniewska - dyrektor

Ewa Hołownia – psycholog

Urszula Sumeradzka – psycholog, doradca zawodowy

Hanna Kasztelan- pedagog

Beata Szlachta – logopeda

Marta Kaszuba – neurologopeda, surdologopeda

Katarzyna Ceryn-Kowalska – oligofrenopedagog, socjoterapeuta
Julita Jerzewska - oligofrenopedagog
Ewelina Nehring - Rychlińska  -  psycholog, pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Paulina Nadratowska - psycholog, oligofrenopedagog

Elżbieta Golon - tyflopedagog, oligofrenopedagog

Michał Kowalski - psycholog

Katarzyna Grzywińska - logopeda, surdopedagog, neurologopeda, oligofrenopedagog

Anna Zembrzycka - logopeda, surdopedagog

 

 

 

 

Zgłoszenia do Poradni

KONSULTACJE

ü Zasadniczym celem konsultacji jest zapewnienie możliwości kontaktu rodzica ze specjalistą  najpóźniej w ciągu 3 tygodni od zgłoszenia, wyjaśnienie problemu z jakim zgłasza się rodzic, stosownego pokierowania sprawą 

 

ü W celu umówienia wizyty w poradni na wstępną konsultację, wypełnia się druk zawierający podstawowe dane o dziecku. Druki zgłoszeń można otrzymać w sekretariacie Poradni. Możliwe jest umówienie pierwszej konsultacji w oparciu o zgłoszenie telefoniczne ( rodzica lub opiekuna prawnego).

 

ü Na konsultację zgłasza się sam rodzic/opiekun prawny wraz z całą posiadaną dokumentacją dziecka (wyniki badań, prace dziecka, książeczka zdrowia, diagnozy psychologiczne, opinia szkoły itp.)

 

ü  W trakcie konsultacji poddawana jest analizie zgromadzona dokumentacja, przeprowadzony zostaje wywiad na temat występujących u dziecka trudności. Rodzic uzyskuje podstawowe wskazówki do pracy z dzieckiem lub niezbędne informacje na temat miejsc pomocy specjalistycznej.

 

ü W przypadku zakwalifikowania dziecka na  badania diagnostyczne w celu wydania opinii Poradni -  rodzic wypełnia stosowny wniosek, zaznaczając odpowiednio w jakiej sprawie ma być wydana opinia po przeprowadzeniu badań.

 

  DIAGNOZOWANIE  

Wydanie opinii poprzedzone jest badaniami diagnostycznymi w Poradni. Możliwe jest także wykorzystanie badań diagnostycznych przeprowadzonych w innych placówkach. W Poradni przeprowadza się  w zależności od potrzeb diagnozę  psychologiczną,  pedagogiczną, logopedyczną.

 

OPINIOWANIE

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie wydaje opinie w sprawach:

a)     wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

b)   wcześniejszego  przyjęcia  dziecka  do  szkoły  podstawowej;

c)   odroczenia rozpoczęcia    spełniania  obowiązku  szkolnego;

d) spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania    przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;

e)  zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego;

f)    objęcia  ucznia  nauką  w  klasie terapeutycznej;

g)  dostosowania wymagań  edukacyjnych  wynikających z programu nauczania  do indywidualnych  potrzeb  edukacyjnych  ucznia;

h)   o specyficznych trudnościach w uczeniu się;

i)     udzielenia  zezwolenia  na  indywidualny  program  lub  tok  nauki;

j)     przyjęcia  ucznia  gimnazjum do oddziału  przysposabiającego  do pracy;

k)  pierwszeństwa w przyjęciu  ucznia  z  problemami  zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;

l) zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zqawodu;;

m) braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;

n) objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce;

o)  inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, Sądu).         

                         

Przy składaniu wniosku o badania psychologiczno- pedagogiczno- logopedyczne należy dostarczyć:

1.        Wypełniony wniosek o badanie (druk dostępny w sekretariacie Poradni), który powinien zawierać

2.        Opinię ze szkoły od nauczyciela (druk dostępny w sekretariacie Poradni, powinna spełniać warunki formalne) 

 3.        Skierowanie na badanie specjalistyczne wypełnione przez nauczyciela polonistę (przy trudnościach w pisaniu i czytaniu);

4.        W przypadku uczestnictwa dziecka w terapii np. logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, zajęć wyrównawczych należy dołączyć opinię od  osoby prowadzącej;

5.        Dokumentację medyczną od lekarza specjalisty w przypadku dzieci z problemami zdrowotnymi;

6.        Bezpośrednio na badanie należy dostarczyć książeczkę zdrowia dziecka, a także wytworów ucznia np. zeszyty, sprawdziany, dyktanda, rysunki itp.

 

W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego do poradni należy złożyć :

Wniosek o potrzebie nauczania indywidualnego (druk dostępny w sekretariacie)  Zaświadczenie lekarskie wskazujące okres niezbędny do prowadzenia nauczania indywidualnego ( nie krótszy niż 30 dni ) oraz informacje o stanie zdrowia ucznia, które znacznie utrudnią lub uniemożliwią uczęszczanie do szkoły.  Opinię ze szkoły o postępach edukacyjnych ucznia.   Inną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia ucznia. 

W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do poradni należy złożyć następujące dokumenty:

Wniosek o potrzebie kształcenia specjalnego (dostępny w Sekretariacie Poradni)   Opinię ze szkoły o postępach edukacyjnych i zachowaniu ucznia.   Ewentualną dokumentację psychologiczno - pedagogiczną sporządzoną przez  inne poradnie lub specjalistów.   Dokumentację medyczną od lekarza specjalisty w przepadku dzieci z problemami zdrowotnymi.  

Rodzice mogą ubiegać się o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Wówczas powinni dostarczyć:

 Wniosek (druk dostępny w Poradni lub przedszkolu) o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju . Zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia dziecka.  Posiadaną dokumentację medyczna, specjalistyczną dotycząca stanu zdrowia dziecka.  Wyniki badań psychologiczno - pedagogicznych wykonanych przez inne Poradnie lub specjalistów.

 

Tworzymy grupy wsparcia:

 

Najważniejszymi celami działających grup wsparcia są:

-          w przypadku rodziców: wspieranie w pokonywaniu i przełamywaniu lęków i niepewności pojawiających się podczas zmagania się z niepełnosprawnością dziecka,

-          w przypadku nauczycieli grup integracyjnych: dzielenie się doświadczeniami z pracy oraz ukierunkowywanie działań,

-         w przypadku pedagogów szkolnych: dzielenie się problemami oraz sposobami ich rozwiązywania.

 

                               Chętnych prosimy o zgłaszanie się!

 

Zajęcia psychoedukacyjne

Celem tych zajęć jest m.in. nauka przestrzegania zasad społecznych, konstruktywnego  radzenia sobie z emocjami, pozytywnych sposobów wyrażania uczuć.

             Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z klas I – III SP mających problemy z przestrzeganiem zasad, dla dzieci z rodzin rozbitych, sprawiających problemy wychowawcze lub zalęknionych. Na kolejnych spotkaniach dzięki aktywnym metodom takim jak psychodrama, projekcje, odgrywanie scenek, czy praca w grupach dzieci uczą się m. in. technik relaksacyjnych, aktywnego słuchania, koncentracji uwagi, czekania na swoją kolej, a także konstruktywnego współzawodnictwa.

 

Zajęcia z uczniami zdolnymi

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie wychodzi z ofertą zajęć z uczniem szczególnie zdolnym. W ogólnych założeniach praca z uczniem zdolnym ma na celu dalsze rozwijanie jego zdolności i uzdolnień. Są to działania nastawione przede wszystkim na:

ü szybszy rozwój uczniów zdolnych i wyposażenie ich w większy zakres wiedzy

ü umożliwienie im uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z poziomem ich rozwoju intelektualnego

ü kształtowanie u uczniów zdolnych myślenia twórczego i rozwijania oryginalności.

 

Zajęcia socjoterapeutyczne

dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z problemami zaburzeń zachowania, utrudniającymi kontakty społeczne i będącymi przyczyną niepowodzeń szkolnych.

 

Głównym celem jest wzmocnienie osobowości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. Istota socjoterapii polega głównie na realizacji celów terapeutycznych, czyli organizowaniu takich doświadczeń korekcyjnych, które będą przeciwstawne doznawanym wcześniej urazom oraz sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu się nowych umiejętności społecznie akceptowanych.

 

Cały cykl spotkań podzielony jest na trzy etapy pracy indywidualnej i z grupą:

 

ü Pierwszy etap to okres opracowania reguł i norm obowiązujących na zajęciach, tworzeniu atmosfery wyzwalającej pozytywne relacje interpersonalne.

 

ü Drugi etap to właściwa praca z grupą. Polega na realizacji zaplanowanych celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych.

 

ü Ostatni etap jest przygotowaniem do zakończenia wspólnej aktywności i spotkań w grupie, jest posumowaniem

  • autor informacji: Irena Gosik
    data wytworzenia: 2019-09-02
  • opublikował: Irena Gosik
    data publikacji: 2003-06-27 10:52
  • zmodyfikował: Irena Gosik
    ostatnia modyfikacja: 2019-12-09 12:02

drukuj całą stronę

Opis strony

Irena Gosik, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława, tel. 23 654 33 29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 55821
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-09 12:02
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Mławie

06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 9

NIP 569-146-42-93

REGON 000947461

 

 

 

Dane kontaktowe

tel./fax 23/654-33-29

ppp_mlawa@poczta.onet.pl

 

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5073068
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-18 09:19

Stopka strony